สภาฯ เห็นชอบให้เด็ก 1 ขวบ ทำบัตรประชาชน

สภาฯ เห็นชอบให้เด็ก 1 ขวบ ทำบัตรประชาชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร รับหลักการร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน ด้วยมติ 222 ต่อ 81 ก่อนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 36 คน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน ด้วยมติ 222 ต่อ 81 โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา พิจารณาจำนวน 36 คน ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎเกณฑ์การมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

โดยขยายอายุให้คนไทยทุกคน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่ 1 ปี นับแต่วันเกิด หรือ 60 วัน นับแต่วันได้สัญชาติไทย, ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็สามารถทำบัตรประชาชนได้

นอกจากนี้ ยังได้ให้เพิ่มข้อความไว้ว่า บัตรประจำตัวประชาชนและให้ใช้บัตรดังกล่าวได้นับแต่วันออกบัตร และมีอายุสิบปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตร

จะมีรายการตามที่กำหนดไว้แล้ว จะมีหน่วยความจำ เพื่อบันทึกข้อมูลอื่นของผู้ถือบัตรด้วยก็ได้ แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำดังกล่าว ต้องไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้จัดทำ หรือรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ ไว้ เว้นแต่เป็นข้อมูลทั่วไป ที่ปรากฏอยู่บนบัตร หรือเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเท่าที่จำ เป็น เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ถือบัตร และระบุระยะเวลาการบังคับใช้ในวาระเริ่มแรก แต่ไม่เกิน 2 ปี นับแต่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ บังคับใช้

สำหรับการขอมีบัตรใหม่ของผู้มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ผู้ปกครองต้องไปยืนยันและดูแลการทำบัตร ทั้งนี้ หากครบระยะเวลาการขอมีบัตร แต่ยังไม่ยื่นขอมีบัตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

มีประเด็นวิจารณ์ว่าหากให้เด็ก 1 ขวบทำบัตรประชาชน อาจไม่สะดวกเพราะผู้ปกครองก็ต้องไปรับรองอยู่ดี และหน้าตาเด็กก็มีการเปลี่ยนแปลก ซึ่งการใช้สูติบัตรแบบเดิมน่าจะเหมาะกว่า