ข่าวในพระราชสำนัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 56 ประจำปี 2553 และมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศกับรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาหลัก ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ และสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2553 ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน ในการนี้ นางสาวตอยยีบะห์ สือแม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งพิการแขนและขาแต่กำเนิด และเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและผลการเรียนที่ผ่านมา จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการทำขนมตูปะ หรือ ขนมข้าวเหนียวต้ม ซึ่งนิยมทำในเทศกาลฮารีรายอและวันสารทเดือนสิบ การเขียนสีเรือกอ และการสานเสื่อกระจูด และงานอาชีพอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิชาหลักและวิชาเลือกเสรี ที่สอนให้นักเรียนรู้จักใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153 ตำบลกะลุวอเหนือ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การฟื้นฟูเด็กที่มีพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ มีความบกพร่องทางสติปัญญา และร่างกายพิการด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม มีเนื้อหาการเรียน 8 สาระวิชาตามวิถีอิสลาม ผนวกกับการสอนภาษาอาหรับร่วมกับการสอนศาสนา เมื่อจบหลักสูตรจะได้วุฒิทางศาสนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับสูงต่อไป จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดบูเก็ตตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ ในการนี้ ผู้นำศาสนาสวดถวายพระพรและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมกันนี้ นายสูไฮมี มะเกะ อิหม่าม ได้กราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างห้องละหมาดของสุภาพสตรีที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างขึ้น เพื่อรองรับชาวไทยมุสลิมที่ไปปฏิบัติศาสนกิจซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี สำหรับมัสยิดเขาตันหยง หรือมัสยิดรายอ เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ เพื่อทำนุบำรุงและก่อสร้างอาคารคอนกรีต ตั้งแต่ปี 2515 ปัจจุบันเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่บ้านเขาตันหยง รวมถึงชาวมุสลิมจากมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย ต่อจากนั้นทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ ไปเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น โครงการเลี้ยงแพะนมบ้านเขาตันหยง ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2553 และได้ขยายพันธุ์แพะลูกผสมแองโกลบูเบียน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ทั้งเนื้อและนม ปัจจุบันมีแพะในโครงการ 110 ตัว มีสมาชิก 8 ครัวเรือน สามารถแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ สำหรับการจำหน่ายในท้องตลาดและสำหรับบริโภคในหมู่บ้านด้วย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทำน้ำบูดูทรงเครื่อง การทำผ้าบาติก กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นต้น จากนั้น พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เพื่อรับเด็กในหมู่บ้านไปดูแล เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร