นักวิชาการ-สื่อร่วมสัมมนากลไกปฏิรูปสื่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบ สื่อมวลชน หรือ คพส. ร่วมกับ เครือข่ายปฏิรูปสื่อภาคพลเมือง จัดเวทีสัมนาสาธารณะ เรื่องกลไกปฏิรูปสื่อภาคพลเมือง ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาครั้งที่นี้ ได้แก่ นางวิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานงานกองทุน สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ และ นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรลักษณ์ ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

โดย นางวิลาศินี กล่าวว่า การปฏิรูปสื่อในยุคนี้ ควรเน้นที่ 2 เรื่อง คือ การปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายในความเป็นเจ้าของสื่อ และการสร้างกลไก การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ทั้งด้านสิทธิบวกกับคุณภาพของสื่อ และด้านความเข้มแข็งของผู้รับสื่อ ซึ่งต้องยกระดับเป็นองค์กรเฝ้าระวังสื่อ ที่มีความเป็นอิสระ คือ การมีช่องทางเชื่อมต่อทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลสะท้อนกลับและการแก้ไขปัญหาได้จริง ทั้งนี้ อาจต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อให้องค์กรมีสถานะและบทบาทที่ชัดเจน