จุติ เสนอร่างนโยบายบรอดแบนด์ฯต่อกทสช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ (ไอซีที) เปิดเผย ความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติว่า (Broadband) ในส่วนของกระทรวงไอซีที ได้นำเสนอร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติให้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ หรือ กทสช. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2553 โดยนโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ จะเป็นนโยบายหลัก ในการทำให้โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ทั่วประเทศ สามารถรองรับบริการในระดับบรอดแบนด์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรม โทรคมนาคม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ตลอดจน ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการบนบรอดแบนด์ รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการดำเนินงานนั้น นอกจาก กระทรวงไอซีที จะร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติแล้ว ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง ก็ได้รับมอบนโยบายให้ดำเนินโครงการถนนไร้สาย หรือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ให้กระจายเข้าถึงในทุกตำบล หรือ ขยายไปให้ถึงทุกหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึง อินเทอร์เน็ต รวมถึง ข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการดิจิตอลของประชาชนด้วย