วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ จุฬาราชมนตรี อวยพรมุสลิม-ไทยเป็นสุข

วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ จุฬาราชมนตรี อวยพรมุสลิม-ไทยเป็นสุข
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จุฬาราชมนตรี ออกสารเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ อวยพรพี่น้องมุสลิม คนไทย มีร่างกายจิตใจแข็งแรง คนไทยและสังคมมีสันติสุขตลอดไป

สารจุฬาราชมนตรี โดย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสวันอีดิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ. 1431/พ.ศ. 2553

เนื่องในศุภวาระที่วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปี ฮ.ศ. 1431/พ.ศ. 2553 นี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดดลบันดาลให้พี่น้องมุสลิมและพี่น้องร่วมชาติทั้งหลาย จงประสบกับความร่มเย็นเป็นสุข มีสุขภาพจิตอันผ่องใส สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีจิตวิญญาณอันมั่นคงอยู่กับความดีงาม คิดการอันเป็นกุศลกิจ และมีสำนึกที่จะช่วยยับยั้งห้ามปราบความชั่วร้ายทั้งหลาย ทั้งที่จะเกิดแก่ตนหรือสังคมส่วนรวม ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในดุลยภาพแห่งชีวิต ไม่มีจริตโน้มเอียงไปในทางอันจะก่อความเสียหาย เช่น ความลุ่มหลงต่อลาภยศ ชื่อเสียง ความผูกพยาบาท อาฆาตมาดร้าย และการทำลายล้างซึ่งกันและกัน ขอให้ช่วยกันผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในแผ่นดิน เพื่อสังคมของเราจะได้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป