ผอ.ส.โรงแรมไทยเสนอรัฐตั้ง TourismBank

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศักรินทร์ ช่อไสว ผู้อำนวยการสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ปัจจัยการเมืองในเรื่องของความปลอดภัย ยังคงเป็นปัจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยว มากกว่าผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ประกอบการโรงแรม จะต้องมีการลงทุนปรับตัวให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการในเรื่องของสุขภาพและธรรมชาติมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาในเรื่องสภาพคล่อง จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง ธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Tourism Bank เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ โดยต้องการให้มีแนวทางในการดำเนินการ โดยรัฐบาลใช้ภาษีจากรายรับภาคธุรกิจท่องเที่ยว ร้อยละ 1-2 เป็นทุนในการประเดิมจัดตั้งธนาคารดังกล่าว ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน โดยรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปี 2553 คาดว่า จะสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า 957,000 ล้านบาท