นิวสวีกเผยไทยติด58ปท.ที่ดีที่สุดในโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สื่อต่างประเทศ รายงานว่า นิตยสาร "นิวสวีก" ของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ การจัดทำดัชนี "100 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก" โดยการประมวลคะแนนของแต่ละประเทศ บนพื้นฐานของข้อมูล 9 หมวดคือ ด้านการศึกษา, ภาวะสุขอนามัย, คุณภาพชีวิต, ภาวะยากจน ที่ดูจากสัดส่วนของประชากร ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่า 66 บาทต่อวัน , สภาวะแวดล้อมทางกายภาพของประเทศ, พลวัตทางเศรษฐกิจ, การประกอบธุรกิจ, สภาวะแวดล้อมทางการเมือง ซึ่งจากการจัดอันดับ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 58 จากทั้งหมด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 62.17 คะแนน ในขณะที่ ฟินแลนด์ , สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน , ออสเตรเลีย และลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ถูกจัดว่าดีที่สุด 1-5 อันดับแรก ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่ 11

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีการรวมไว้ในการจัดทำดัชนีครั้งนี้เพียง 6 ประเทศนั้น ไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 20), มาเลเซีย (อันดับ 37) โดยมี ฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับ 63 ต่อด้วยอินโดนีเซีย (อันดับ 73) และเวียดนาม (อันดับ 81)