เกาะช้างจัดกิจกรรม12สิงหาเฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นาย ศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอำเภอเกาะช้าง เทศบาลเกาะช้าง และองค์การบริหารพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโครงการ 12 สิงหา ชวนครอบครัวปลูกป่า ปล่อยปลา พาแม่เที่ยวเกาะช้าง โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ไม้ยืนต้นและปล่อยพันธุ์ปลาในวันที่ 12 สิงหาคม 2553 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์ทางทะเล แหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชน บนเกาะช้าง เพิ่มพื้นที่ป่า ลดภาวะโลกร้อน สร้างแหล่งอาหารทะเลของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างความสามัคคี ของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ทะเล จำนวน 20,000 ตัว พันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวน 2,000 ต้น พันธุ์แฝกจำนวน 2,000 ต้น พันธุ์ไม้ยืนต้นจำนวน 200 ต้น และมีการปลูกต้นมะพร้าวจำนวน 200 ต้น ซึ่งหลังจากมอบพันธุ์สัตว์ทะเล และ พันธุ์ไม้ให้กับผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้ว จะมีการแยกย้ายไปดำเนินโครงการในพื้นที่ 4 จุดคือ วัดคลองนนทรี เกาะกลาง อ่าวคลองสน คลองพร้าวและคลองมะกอก

ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและเอกชน ทั้งในและ
นอกพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก