ถาวร เผย แผนพัฒนาชายแดนใต้คืบหน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นาย ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ภายหลังการติดตามเร่งรัดโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์นั้นล่าสุด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รายงานความก้าวหน้าดีขึ้นเป็นลำดับ โดย 375 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วในภาพรวมสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 9,244 ล้านบาทหรือร้อยละ 50.85 โดยมีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 91 โครงการเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 25 โครงการ โครงการที่ดำเนินการเกินร้อยละ 50 มี 185 โครงการเพิ่มขึ้น 1 โครงการ โครงการที่ดำเนินการร้อยละ 25-50 มี 38 โครงการ โครงการที่ดำเนินการต่ำกว่า ร้อยละ 25 มี 16 โครงการ และโครงการที่ไม่มีผลดำเนินการ 45 โครงการลดลง 7 โครงการ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณที่แล้วเสร็จทั้งโครงการมี 75 โครงการเพิ่มขึ้น 20 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวทำให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ส่วนโครงการที่เบิกจ่ายเกินร้อยละ 50 มี 177 โครงการเพิ่มขึ้น 6 โครงการ โครงการที่ไม่การเบิกจ่าย 55 โครงการ ลดลง 9 โครงการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การเร่งรัดโครงการยังดำเนินต่อไปเพื่อให้งบประมาณอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามแม้จะเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งได้มอบหมายคณะที่ปรึกษาของตนลงไปติดตามตรวจสอบในพื้นที่โดยตรง และหากพบความไม่โปร่งใสหรือทุจริต จะดำเนินการอย่างเฉียดขาดทันที