ลงนามร่วม3องค์กรหนุนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีตัวแทนจาก 3 องค์กร เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด และ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อ ประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ อำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร ในการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และการบังคับ ใช้กฎหมาย