นครพนมจัด'ดำนาวันแม่ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ'

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาล ต.หนองหญ้า จ.นครพนม จัดพิธีโครงการ ดำนาวันแม่ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษกครบปีที่ 60 เฉลิมพระชนมพรรษาและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
78 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.ที่จะถึงนี้

สำหรับกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่ทางเทศบาล ต.หนองหญ้า ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เกิดความรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน

รวมทั้งอยากเห็นคนไทยเลิกการทะเลาะเบาะแว้ง ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ในการลงแขกเกี่ยวข้าว และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งสนองแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการมีกิจกรรม อาทิ ลงแขกดำนา การปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น การปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬาชักเย่อในแปลงนา การดำนา ในโครงการนี้มีประชาชน ทั้งสิ้นเข้าร่วมโครงการมากกว่า 300 คน