พยาบาลรพ.พระนั่งเกล้าแต่งดำค้านออกพรบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะที่ นางดวงแก้ว ขันธไพรศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านสาธารณสุข อย่างมาก เพราะแพทย์ พยาบาล
ตลอดจนบุคลากรทุกคน ล้วนอยากให้การรักษาและบริการที่ดี ให้กับผู้รับการรักษา ได้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดีอยู่แล้ว เช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ อีกรายหนึ่ง กล่าวยอมรับว่า กังวลจะไม่ได้รับความเป็นธรรม หากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยกล่าวว่า ตนทำหน้าที่อย่างดีที่สุด และเต็มความสามารถ แต่ก็อาจมีผู้ได้รับการรักษาได้รับผลกระทบ อาทิ เสียชีวิต ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อญาติผู้ป่วยไม่เข้าใจ ก็อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวเกรงว่า อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงอยากให้นำบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยตรงเข้าร่วมพิจารณาด้วยทั้งนี้ นายแพทย์ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดเผยว่า ในเวลา 13.00 น. ของวันนี้
บุคลากรทางการสาธารณสุข อาทิ แพทย์และพยาบาล ที่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุข จะรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อเรียกร้อง และถือป้ายแสดงความไม่เห็นด้วย
กับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และยืนยันว่า การรวมตัวกันครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของผู้ที่เต็มใจ และจะรวมตัวอย่างสงบ
ขณะเดียวกัน นายแพทย์ฐาปนวงศ์ ได้ให้เหตุผลว่า ร่าง พ.ร.บ. นี้ ไม่ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์และลงมติ รวมทั้ง
ผู้ที่พิจารณาก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณสุขโดยตรง จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม หากมีการ
ประกาศใช้ พร้อมกันนี้ ได้เสนอว่าควรทำประชาพิจารณ์และลงมติก่อน จากนั้นควรผ่านความเห็นชอบจากไตรภาคี ทาง
ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย รัฐบาล ผู้ให้บริการ และประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เข้า
พิจารณาเนื้อหาของ พ.ร.บ. ใหม่ ด้วย

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ฐาปนวงศ์ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้เวลา 07.00 น. จะมี แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ไม่เห็น
ด้วยรวมตัวกันที่กระทรวงสาธารณสุข และจะมีการระดมความคิดเห็น ซึ่งเป็นมติกลุ่ม เพื่อยับยั้งการพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยด้านนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีที่ สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) / โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ออกมาเตรียมแต่งชุดดำประท้วง คัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข ว่า เป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ แต่จะต้องอยู่ภายในกรอบ กระทรวง คงจะไม่เข้าไปห้าม ขณะที่ ในวันนี้เวลาประมาณ 13.00 น. สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) / โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จะรวมตัว
แต่งชุดดำ ที่หน้าโรงพยาบาลทุกแห่ง และในวันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อแสดงจุดยืน คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยจะยื่นหนังสือต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม วันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. เครือข่ายผู้บริโภคและภาคเอกชน จะเดินทางเข้ามาให้กำลังใจ สนับสนุนการออกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข ในการผ่านร่างกฎหมายออกบังคับใช้ด้วย