ธปท.แนะรัฐปรับโครงสร้างภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกบทวิเคราะห์ "ปัญหาหนี้สาธารณะ: ทางออกท่ามกลางวิกฤต" โดยระบุว่า รัฐบาล จะต้องวางแผนในการเตรียมการเข้าสู่สมดุลงบประมาณในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับปัญหาด้านการคลังที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไป ต้องเริ่มพิจารณากรอบแนวทางการปรับตัวเข้าสู่การมีวินัยการคลังอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งปฏิรูประบบโครงสร้างภาษีและรายได้ และหลีกเลี่ยงรายจ่ายที่เกิดจากนโยบายประชานิยมและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม จี-20 ไม่ต่ออายุมาตรการดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำคัญกับรายจ่าย เพื่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังมีความจำเป็นอยู่ และเพิ่มบทบาทการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น เพื่อลดภาระของรัฐบาล โดยระบุว่า รัฐบาล มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 ต่อปี ในขณะที่ รายจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ต่อปี ขณะที่ โครงสร้างรายจ่ายในปัจจุบันยังขาดความยืดหยุ่น โดยมีสัดส่วนรายจ่ายประเภทประจำและเงินโอนถึงร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น