อาจารย์มหาวิทยาลัยระดมสมองพัฒนาการศึกษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมประจำปีเรื่อง การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอนระดับ อุดมศึกษา อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ มีแนวคิด ในการจัดการเรียนการสอน แบบองค์รวมมากขึ้น สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการอภิปราย เรื่องจิตปัญญาศึกษา โดยพระสุธีวรญาณ รองอธิการบดี ม.มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวในการอภิปรายว่า จิตปัญญาศึกษาเป็นเรื่องที่เน้นให้ผู้เรียนมองตนเอง และสามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งแวดล้อมได้ พร้อมกับได้เสนอถึงกระบวนการเรียนรู้ที่อาจารย์ผู้สอนด้านทฤษฎี ควรมีบทบาท เพิ่มขึ้น คือ การปฏิบัติให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจ และจะต้องมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

ขณะที่ อ.อนุชาติ พวงสำลี ผอ.โครงการจิตปัญญาการศึกษา กล่าวว่า จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการศึกษา อาทิ การพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณ และเสนอให้มมีการสร้างและพัฒนาแก่นองค์ความรู้ ด้านจิตปัญญาให้ชัดเจน เพื่อให้ ผู้เรียนมีสมดุลชีวิต ด้านวิชาการ และจิตใจที่ดี เช่นเดียวกับ รศ.ประภาภัทร นิยม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันอาศรมศิลป์ ที่ได้เน้นเรื่องบุคลากรครู โดยกล่าวว่า จะต้องทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียน เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรู้สึกมีส่วนร่วม