ศก.เชียงใหม่โตนักธุรกิจแห่ลงทุนถึง646ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.สุนทรา ติละกูล หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ การจดทะเบียน นิติบุคคลและการจดทะเบียนเลิกธุรกิจใน จ.เชียงใหม่ ว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ 664 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน โดยธุรกิจที่จดทะเบียนตั้งใหม่มากที่สุดคือ ธุรกิจค้าปลีก และจำหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 38 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 11 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอุปกรณ์ การให้บริการทางธุรกิจ ร้อยละ 8.1 ขณะที่การจดทะเบียนเลิก มีทั้งสิ้น 233 ราย ลดลงร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้ว โดยยังมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนคงที่อยู่ที่ 12,000 ราย ซึ่งยังเป็นตัวชี้วัดได้ว่า เศรษฐกิของ จ.เชียงใหม่ ยังคงเติบโต เนื่องจาก มีธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การเลิกทำธุรกิจมีลดลง