สงขลาป่วยไข้เลือดออกมากสุดภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกพุ่งสูง ถึง 5,305 ราย และมีผู้เสียชีวิต 10 ราย และมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น เนื่องจาก ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เป็นฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกปี โดยจังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีผู้ป่วย 1,877 ราย เสียชีวิต 4 ราย รองลงมาเป็น จังหวัดปัตตานี พบ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 1,089 ราย เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดนราธิวาส พบผู้ป่วย 1,073 ราย เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดยะลา มีผู้ป่วย 691 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจังหวัดสตูล มีผู้ป่วย 575 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้เร่งดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายในชุมชน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก ขณะนี้ถึงฤดูการระบาดของไข้เลือดออกของทุกปี ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พร้อมกับมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องของการสำรวจจำนวนผู้ป่วย การลงพื้นที่เพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดูแลตนเองและการดูแลสภาพแวดล้อมให้ปราศจากพาหะนำเชื้อและหากพบบุตรหลาน หรือ บุคคลในบ้าน มีอาการไข้สูง ให้รีบนำส่งแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันที เพื่อลดอัตราการสูญเสียและควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้โรคแพร่ระบาด