ถาวรตั้งคณะทำงานตามแผนพัฒนาพื้นที่5จชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึง ความคืบหน้าแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ว่า ปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 367 โครงการ ประมาณ 18,248 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 7,899 ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 43 ซึ่งตนเองได้ตั้งคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทย ติดตามหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เพื่อประเมินผลโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึง เร่งรัดโครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 50 และโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ แผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ครัวเรือนขั้นต่ำจาก 64,000 บาท เป็น 120,000 บาท ให้ได้ ภายในปี 2555 นี้

ส่วนมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้มอบหมายให้ติดตามเร่งรัด โครงการพัฒนาด่านชายแดน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา แนวทางแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานแล้ว เนื่องจากบางโครงการ มีปัญหาเรื่องร้องเรียนและสถานที่ก่อสร้าง โดยตนเองจะพิจารณา
หาทางออก เพื่อให้โครงการได้เดินหน้าต่อไปเร็วที่สุด