สพฐ.ร้อนสั่งจัดการเด็กป.3อ่านไม่ออกใน2ปี

สพฐ.ร้อนสั่งจัดการเด็กป.3อ่านไม่ออกใน2ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เลขา สพฐ. ประชุม ผอ.เขตการศึกษาทั่วประเทศ หาทางออกเด็ก ป.3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ลั่น 2 ปี จัดการได้หมด

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 185 เขตทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การดำเนินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง การยกระดับคุณภาพการศึกษาในการขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นต้น โดยมีการเน้นอภิปราย 5 ประเด็นสำคัญ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน การแก้ไขปัญหาครู การพัฒนาระบบการจัดการให้โรงเรียนเข้มแข็ง และการแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้และคิดเลขของนักเรียนชั้น ป.3

นายชินภัทร กล่าวว่า ในด้านความประพฤตินักเรียนนั้น ในปีการศึกษานี้จะเริ่มนำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองเข้ามาเป็นเครื่องมือใน การสร้างความใฝ่รู้ใฝ่ดีความปรองดองและสามัคคีให้กับนักเรียน โดยให้ผู้อำนวยการ สพฐ.อภิปรายถึงกิจกรรมในการสอนหน้าที่พลเมืองที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น สำหรับเป็นแนวทางปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการปรับสัดส่วนโครงสร้างเวลาเรียน ให้มีการทำกิจกรรมมากขึ้น เป็นร้อยละ 30 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด ส่วนในการแก้ปัญหานักเรียน ป.3 ผลการอ่านเขียนต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ 50,000 คน ตั้งเป้าพัฒนาให้หมดไป ภายใน 2 ปี