สภากทม.ผ่านร่างงบ4.6หมื่นล้านแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2553 มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 4.6 หมื่นล้านบาท ตามที่คณะกรรมการวิสามัญ 43 คน ได้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ถึงแนวทางในการดำเนินการใช้จ่ายงบ ประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ควรใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาให้ กทม.เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน