ตากจัดอบรมความรู้สมาชิก อปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมงคล สัณฐิติวิฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของจังหวัดตาก โดยมี นายสงกรานต์ ใมยวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมราชาบุรี บูติก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จาก 5 อำเภอ คือ อำเภอบ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง รวมทั้งสิ้น กว่า 250 คน

นายมงคล กล่าวว่า เนื่องด้วย ในปี 2552-2553 จังหวัดตาก จะมีสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 36 แห่ง ซึ่งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จำนวนมาก ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายพื้นฐาน ในการทำหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และไม่สามารถนำเสนอความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบอย่างแท้จริง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตาก จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการจัดตั้งเครือข่ายของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีในหมู่คนทั้งชาติด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!