มทภ.2สั่งจนท.เฉียด1หมื่นปูพรม19จ.อีสาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 (กอ.รมน.ภาค2) กล่าวว่าทางกองทัพภาค 2 ได้จัดอบรมพลเรือน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประมาณ 9,660 คน ในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคอีสาน 322 อำเภอ เพื่อลงพื้นที่ปฎิบัตภาระกิจ 5 เรื่องสำคัญ คือ 1. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจการประสบภัยแล้ง 2. สร้างความเข้าใจ ความรักสามัคคี ปรองดอง 3. สร้างจิตสำนึก ให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. สร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างความปรองดอง 5. สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทหาร ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ต่อกรณีการชุมนุมในห้วงที่ผ่านมา