ชาวขอนแก่นพร้อมเดินหน้าแผนปรองดอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนเครือข่ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อระดมความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแผนปรองดองแห่งชาติ ของรัฐบาล ซึ่ง จ.ขอนแก่น จัดอยู่ในพื้นที่ ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง และปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายวรเทพ กล่าวว่า สิ่งที่ชาว จ.ขอนแก่น ต้องการ คือ การส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างกลุ่มนายทุนกับเกษตรกร โดยเฉพาะการเปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกร ทุกพื้นที่ เพราะปัญหาเรื่องปากท้อง ยังคงเป็นสิ่งที่คนอีสานต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในที่สุด