พณ.ถกเอกชนตั้งคณะทำงานศึกษาสิทธิบัตรยา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบสิทธิบัตรยา ในการปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิบัตรยา โดยมีการประสานกับองค์กรระดับโลก เช่น องค์การอนามัยโลก องค์การการค้าโลก และองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อเร่งพิจารณาขยายสิทธิบัตรยาตามกรอบขององค์การต่างๆ ว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือไม่ โดยพยายามทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้ยอมรับสิทธิบัตรของประเทศที่กำลังพัฒนา สร้างความสมดุลและเป็นธรรมให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นชอบในบันทึกการตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยมี 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมลงนาม อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ
องค์กรภาคประชาชน ซึ่งตนและหน่วยงาน สามารถร่วมกันป้องกันและปราบปรามยา ที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า ทำให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีราคาถูกและมีคุณภาพมากขึ้น