ไทย-พม่าเล็งร่วมพัฒนาธุรกิจชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจการค้า
ชายแดนและการลงทุนจังหวัดตาก ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม รวมทั้ง หอการค้าแห่งสหภาพพม่า เตรียมจัดการประชุมหารือ เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม-การค้า -การลงทุน ของภาคนักธุรกิจเอกชนทั้ง 2 ประเทศไทย-พม่า ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนของไทย-พม่า ได้พบปะแลกเปลี่ยนและวางแผนร่วมกันในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนในรูปแบบการพัฒนาภาคธุรกิจที่หลากหลาย เนื่องจาก ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ชายแดน อ.แม่สอด จากมติ ครม. ที่ออกมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชายแดนรองรับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางอาเซียนบนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor: EWEC รวมทั้ง การยกฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
"นครแม่สอด"

รายงานข่าวแจ้งว่า ไทย-พม่า ได้มีความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพพื้นที่ชายแดน ระหว่าง นครแม่สอดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมียวดี อย่างมากมาย เช่น การก่อสร้างถนนเส้นทาง แม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-มุ่งสู่ จังหวัดกอกาเรก ของพม่า โครงการความร่วมมือก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2. และการพัฒนา การค้า-การลงทุน ร่วมกัน ฯลฯ