โพลคนขอนักการเมืองดีตร.ทหารไม่แทรก

โพลคนขอนักการเมืองดีตร.ทหารไม่แทรก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลการสำรวจ ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 36.21 % ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย และเกิดในผืนแผ่นดินไทย รองลงมา 23.70 % มีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ส่วนปัญหาที่หนักใจของคนไทย ขณะนี้ พบว่า เรื่องความขัดแย้งทางความคิด ความแตกแยก ความไม่สามัคคีของคนในชาติ สูงถึง 40.92 % โดยแนะวิธีแก้ไข ให้ทุกคนมีสติ ใช้เหตุผลในการเจรจาตกลงกัน และฟังความเห็นซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ เรื่องเศรษฐกิจ ปัญหา ปากท้อง ค่าครองชีพ 21.95 % ตามด้วย ปัญหานักการเมืองขาดคุณธรรม จริยธรรม ส่วนวิธีที่จะทำให้ประเทศไทย น่าอยู่ และสงบสุข ประชาชนส่วนใหญ่ 38.52 % เห็นว่าคนไทยทุกคน ต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน รองลงมา คือ มีความสามัคคี ให้อภัยซึ่งกันและกัน 29.84 % ตามด้วย มีน้ำใจ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม ยังสำรวจความคิดเห็นประชาชน เป็นกลุ่มบุคคล ที่อยากเห็นมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 62.40 % ต้องการเห็นนักการเมือง เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทางการเมือง รองลงมา คือ กลุ่มทหาร และตำรวจ
52.60 % เห็นว่า ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ส่วนกลุ่มข้าราชการ ประชาชาส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่คอรัปชั่น