ปลัดแรงานชี้ไทยยังขาดแรงงานเทคนิค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย ชุมรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านแรงงานของไทย ในปัจจุบันมีอัตราการว่างงาน อยู่ที่ระดับ 1.2% หรือ คิดเป็น 4 แสนคน ซึ่งถือเป็นอัตราในระดับปกติของไทย ประกอบกับ ขณะนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยเริ่มดีขึ้น ปัญหาการว่างงาน ก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ โดยส่วนที่มีการขาดแคลนมากที่สุด คือ แรงงานฝีมือด้านเทคนิค ที่ขณะนี้ขาดแคลนอยู่กว่า 7-8 หมื่นคน ขณะที่ แรงงานไร้ฝีมือยังมีแรงงานต่างด้าว เข้ามาทดแทนได้อยู่ แต่ก็ไม่สามารถพึ่งพาได้เต็มที่ เพราะแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ทำงานในเมืองไทยแค่ระยะสั้น

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เร่งแก้ปัญหาในส่วนนี้อยู่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแรงงานระยะสั้น ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม แต่ก็ยังมีปัญหาด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถฝึกแรงงานได้เพียงพอ ตลอดจน แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อฝึกเสร็จแล้ว ก็ไม่ได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง แต่ไม่ทำงานในประเภทอื่น ๆ แทน เช่น ด้านบริการ เป็นต้น

ในอนาคตจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สามารถผลิตแรงงาน ได้เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการมากขึ้น