โฆสิต ชี้บุคคลที่เป็นคกก.ปฏิรูป เหมาะสม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปตามแผนการปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลนั้น เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะของประเทศให้ปรับตัวดีขึ้น โดยถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เสียสละ ทำงานช่วยเหลือส่วนรวม ดังนั้น จึงต้องให้กำลังใจบุคคลเหล่านี้ ส่วนกรอบการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูป จะเป็นไปทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ และวิธีการทำงานของคณะกรรมการ ดังกล่าว ซึ่งโดยส่วนตัว ไม่มีข้อเสนอแนะในแนวทางแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปนั้น ได้มี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการอีก 20 คน ร่วมด้วย นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป และคณะร่วมอีก 28 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ ในการปฏิรูปประเทศไทย ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดไว้ที่การเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานภายใน 3 ปี