อ.บต.เลือก50คนไปอุมเราะฮฺที่ซาอุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ที่เสียสละทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอุทิศตน ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือทางราชการในการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงออกถึง ความจริงใจและเอาใจใส่ของทางราชการต่อประชาชนต่างวัฒนธรรม และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ดังนั้น ศอ.บต. ได้จัดโครงการสนับสนุนการ
ประกอบพิธีอุมเราะฮฺ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น

โดยคัดเลือกบุคคลจากองค์กรทางสังคมที่เป็นชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะฮฺ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

สำหรับ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย 4 กลุ่มด้วยกัน คือ
1.กลุ่มผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย กรรมการอิสลามประจำจังหวัด , อิหม่าม คอเต็บ, บิหลั่น,โต๊ะครู

2.กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ

3. กลุ่มพลังมวลชนประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ชรบ. / อรบ. , อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ,กลุ่มสตรี,กลุ่มแม่บ้าน

4.กลุ่มประชาชนคนดี ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น