ส่งเรื่องผู้ว่าสตง.เกษียณให้ศาลตีความ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า กรณี คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา จะพ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจาก มีอายุครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 34 (2)

โดยมีการจัดงานเลี้ยงอำลา คุณหญิงจารุวรรณ เมื่อเย็นวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส่วนการสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการ สตง. คนใหม่จะต้องทำใน 30 วัน นับแต่ผู้ว่าการ สตง.พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าพ้นตำแหน่งระหว่างปิดสมัยประชุมรัฐสภา ให้สรรหาและคัดเลือกภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดสมัยประชุมรัฐสภา

อย่างไรก็ตาม การหาผู้ว่าการ สตง. คนใหม่ อาจมีปัญหา เพราะกฎหมาย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเสนอวุฒิสภา แต่ขณะนี้ยังไม่มี คตง. และที่สำคัญคุณหญิงจารุวรรณได้เป็นผู้ว่าการ สตง. ภายหลังการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 12 ที่กำหนดให้ผู้ว่าการ สตง.ดำรงตำแหน่งต่อไป "จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น"

และประกาศ คปค.ดังกล่าวได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มาตรา 36 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 309 ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งอาจแปลว่าคุณหญิงจารุวรรณยังเป็นผู้ว่าการ สตง. ต่อไป ไม่เช่นนั้นจะเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า มี ส.ว.บางส่วนเตรียมส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ