วาระครม.มีการชงต่อพรก.ฉุกเฉิน24จังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ เริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายก-รัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบการต่อการประกาศใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 24 จังหวัด เพราะจากการประเมินของศอฉ. พบว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่น่าไว้วางใจ ด้าน นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. เสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ คอป. ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา อาทิ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ขณะที่ กระทรวงคมนาคม เสนอให้ คณะรัฐมนตรี อนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยให้ รัฐบาล รับภาระหนี้ แทนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ต่อไปอีก 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2564 ในวงเงิน 36,687 ล้านบาท และกระทรวงพาณิชย์ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ลูกจ้างที่ตกงาน หรือ ที่ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่ผ่านมา ให้นำเงินกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ