พม.หาวิธีเยียวยาผู้ได้รับผลการค้ามนุษย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึง ปัญหาการค้ามนุษย์ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการบังคับขอทาน การล่อลวง เข้าสู่การค้าบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน และการบังคับค้าประเวณี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มหญิงและเด็ก และได้ขยายครอบคลุม ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชาย โดยใช้วิธีการลักพาตัว หลอกลวง หรือ ล่อลวง เพื่อไปแสวงหาระโยชน์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน

ดังนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้เสียหาย เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายทุกคน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงกำหนดให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถานรับตัวชั่วคราว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา การค้ามนุษย์ และส่งต่อไปรับความช่วยเหลือในหน่วยงานหลัก 9 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพทั้งชายและหญิง ทั้งหมด 8 แห่ง และสถานแรกรับเด็กชาย 1 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งในด้านการฟื้นฟูเยียวยา การส่งกลับภูมิลำเนา และคืนสู่สังคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย การฝึกทักษะทางด้านอาชีพ ให้แก่ผู้เสียหาย การช่วยเหลือในการส่งกลับ คืนสู่ครอบครัว และประเทศภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย