วิทยาลัยเกษตรฯพิจิตร-เอกชนจัดให้ความรู้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเวศ วรางกูร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เปิดเผยว่า จากความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกร้อนและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ก้าวล้ำไป จึงทำให้ต้องมีการสร้างศักยภาพความรู้ของนักศึกษาที่จำเป็นต้องมีมากขึ้น โดยเอาองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติจริงมาถ่ายทอด ดังนั้น จึงได้จับมือกับบริษัทสยามคูโบต้า

โดย นายภูษิต สิมะโรจนา ผจก.งานขายภาคเหนือ จัดโครงการ "ค่ายยุวเกษตรสยามคูโบต้า" ขึ้น ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรกรรมในเขตภาคเหนือตองล่าง 5 จังหวัด 60 คน ได้แก่ พิจิตร , เพชรบรูณ์ ,กำแพงเพชร ,สุโขทัย และนครสวรรค์ ที่ล้วนแต่เป็นลูกหลานของเกษตรกร มาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่

โดยได้เชิญ รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรชึ้นสูง โดยการจัดอบรมดังกล่าวในครั้งนี้ "สยามคูโบต้า"เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้หมดทั้งสิ้น โดยจะอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 5 วัน 5 คืน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

ทั้งนี้ มุ่งหวังว่า นักศึกษาที่เป็นระดับผู้นำนักศึกษาจากเกษตรเหล่านี้ จะได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีและฝึกการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเรื่องการทำนาข้าวให้ได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่การทำนาจริงทุกขั้นตอนในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ โดยให้สนุกและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ โดยเริ่มตั้งแต่ การเตรียมแปลงนา การเตรียมกล้า การปักดำ และการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดกับเพื่อน ๆร่วมสถาบันและญาติพี่น้อง คนในชุมชนให้รู้ถึงเทคโนโลยีทางเกษตรแผนใหม่ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งและพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรของไทยให้คงความเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกต่อไป