จ.พะเยา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 68 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เตือน ประชาชนระมัดระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ขณะที่จังหวัดพะเยามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 68 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง นางทัศนา หลิวเสรี นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในขณะนี้ว่า หลายพื้นที่เริ่มมีการพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นประชาชนทุกครัวเรือนจะต้องเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคให้มาก โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะเป็นพาหะในการแพร่ระบาดของโรคได้ เช่นในส่วนของจังหวัดพะเยาขณะนี้ ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 68 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองมากที่สุดถึง 40 ราย โดยเฉพาะในเขตตำบลแม่กา และตำบลเวียง ที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้น คือ การยึดหลัก 5 ป มาใช้ ได้แก่ 1.ปิด ฝาภาชนะ เช่น โอ่งน้ำให้เรียบร้อย 2. เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้ำในภาชนะกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ เช่น แจกันดอกไม้ 3.ปล่อย คือ ปล่อยปลาหางนกยูงลงในภาชนะขังน้ำรอบบ้าน เช่น อ่างบัวเพื่อกินลูกน้ำ 4. ปรับ คือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น กำจัดภาชนะ สิ่งของที่อาจขังน้ำทั้งในบ้าน และรอบบ้าน เช่น ยางรถยนต์ กะลามะพร้าว ฯลฯ และ 5. ปฏิบัติ คือ กำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุก ๆ 7 วัน เพื่อเป็นการตัดวงจรไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ยุงกัด เช่น การทายากันยุง หรือการนอนในมุ้ง ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง มีจุดเลือดออกตามตัว หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว อย่าซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาแอสไพริน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายรวมทั้งเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา