นำร่องศรีสะเกษ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ นำร่อง ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 วันนี้ (28 มิ.ย.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการดำเนินการขับเคลื่อนและเป็นจังหวัดต้แบบในการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 แปลงไปสู่แผนปฏิบัติ และการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องสิทธิเสรีภาพ ที่มุ่งเน้นดำเนินการในการสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ ด้านสารระของแผนมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 การสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการนำเสนอโครงการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวนที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ปีพ.ศ. 2552 2556) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อรองรับการดำเนินภารกิจตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ที่มีเป้าประสงค์การเสริมสร้างสังคมไทยเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการสร้างเครือข่ายให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!