มท.เจรจาปัญหาหนี้นอกรบได้แล้ว 25จังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย บันทึกเทป โครงการ รมว.มหาดไทย พบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางระบบการสื่อสารของกรมการปกครอง โดยได้กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องต่างๆ เรื่องว่า ขอให้ติดตามรับชมและประชาสัมพันธ์สื่อของกระทรวงมหาดไทย ผ่านทีวีมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรง ขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันเพื่อผูกจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีศูนย์รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว จึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำประชาชนในการสมัคร นอกจากนี้ ในส่วนของการเจรจาหนี้นอกระบบนั้น นายชวรัตน์ กล่าวว่า การดำเนินการเจรจาครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีจังหวัดที่เจรจาหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด 25 จังหวัด ทั้งนี้ทางกระทรวงได้จัดสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้ ผู้ว่าฯ ติดตามอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร การส่งข้อมูลลูกหนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปช่วยเหลือ การหาแหล่งทุนและการสร้างงาน รวมทั้งให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพกระจายรายได้ให้กับลูกหนี้ที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ขณะที่เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมากจึงขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่