นายกฯเผยอีก20ปีผู้สูงอายุจะมีถึง25%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการบรรยาย เรื่องทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุ ของท้องถิ่นไทยในอนาคตว่า ในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปีนี้ สัดส่วนผู้สูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร จะสูงกว่า ร้อยละ 25 ซึ่งความเปลี่ยน แปลงระหว่างประชากรนั้น เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งครอบครัวก็มีลูกน้อยลง และทำให้ต้องตระหนักในการบริหาร จัดการที่ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าใจว่า ผู้สูงอายุพ้นจากวัยทำงาน ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ตั้งหลักไว้ 5 หลัก ประกอบด้วย ปัญหานี้ควรมี การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการจัดการ รวมทั้งต้องตระหนักในคุณค่า และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ที่ต้องให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนา รวมถึงต้องมีการสร้างหลักประกัน ภายใต้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ขณะที่แม้จะมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ก็จะต้องส่งเสริมให้สถาบัน และครอบครัวเข้มแข็งมากขึ้น และการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน พื้นที่ต่างๆ เข้าดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด เนื่องจากมีความใกล้ชิดกัน