ก.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญชวนผู้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวด ในหัวข้อ "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนผู้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวด ในหัวข้อ "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร (25 มิ.ย. 53) นางสาวสุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีความประสงค์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปีนี้กำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ "เครื่องจักรกล พลังาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ประจำปี 2553 ด้วยการเปิดรับสมัครสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร โดยที่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ สำหรับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวดได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 -2333-3931 หรือที่มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.most.go.th , www.clinictech.most.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553