สุวิทย์ เผย ครม.อนุมัติงบ 917 ล้านบาท แก้ปัญหาเรื่องน้ำแบบบูรณาการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผย คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 917 ล้านบาท แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแบบบูรณาการ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 917 ล้านบาท ในโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแบบบูรณาการ ตามที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ได้เสนอโครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ดำเนินโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ ให้สามารถบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม และการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS) ศึกษาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง แม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ผูกพันงบประมาณข้ามปีของกรมทรัพยากรน้ำ ในปี พ.ศ.2553 -2555 โดยให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอีก 11 โครงการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดภารกิจในการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพราะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 67 จังหวัด มีแนวทางการดำเนินการคือ จัดหาแหล่งทุนปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ กระจายน้ำเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ตามความเหมาะสมในการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มมูลค่าโดยการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย