กฎเหล็กคุรุสภา ครูต้องจบ ป.ตรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ระบุว่า ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยจากนี้ไปต้องเรียนจบปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือ เทียบเท่า เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่ได้วุฒิปริญญาตรี ให้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย ภายในปี 2555 ครูทุกคนต้องจบปริญญาตรี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพครูให้มีมาตรฐาน และรักษาเกียรติของวิชาชีพครู โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภา อนุโลมให้ครูที่สอนแต่เดิม แม้ไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษาก็ได้ใบอนุญาตวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10,000 คน ครูกลุ่มนี้สามารถเข้าโครงการทุนครู เรียนต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ตามที่คุรุสภาได้รับงบประมาณแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 จำนวน 521 ล้านบาท ให้ครูที่ยังไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษาเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา 69 แห่งทั่วประเทศส่วนครูต่างประเทศ ที่เข้ามาสอนภาษา จะต้องเข้าทดสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอใบอนุญาตวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ส่งครูชาวต่างประเทศเข้าสมัครทดสอบความรู้ เพื่อให้ได้เป็นครูที่คุรุสภารับรอง