มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดโครงการ "หนึ่งใจ..ให้แว่นตา และมอบถุงยังชีพพระราชทานที่สุโขทัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการ "หนึ่งใจ...ให้แว่นตา ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ประสบปัญหาสายตาในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นางพนิตา ำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้แทนพระองค์ ในโครงการ "หนึ่งใจ...ให้แว่นตา ณ โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ประสบปัญหาสายตาในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพ และเลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน อีกทั้งยังมอบสิ่งของประทานจำนวน 500 ชุด และได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คอยให้บริการกับประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทานด้วย