ศาลให้อดีตหัวหน้าปชป.เป็นบุคคลวิกลจริต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ได้ลงประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางถวิดา พิชเยนทรโยธิน
และ นายฐิระวุฒิ คอมันตร์ ประกาศระบุว่า ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่179/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 398/2553 ด้วย นางถวิดา พิชเยนทรโยธิน ที่ 1 นายฐิระวุฒิ คอมันตร์ ที่ 2 ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาล
มีคำสั่งให้ พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องทั้งสอง

ศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า อาการของ พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ และเป็นผู้ดูแล พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ มาโดยตลอด เห็นควรให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้อนุบาล พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์

ทั้งนี้ พันเอก (พิเศษ) ถนัด เคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างปี พ.ศ.2522 ถึง พ.ศ.2525