อาจารย์ม.รังสิตแนะต้องสร้างความยุติธรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผย ภายหลังงานเสวนาเรื่องบทเรียนการอภิวัฒน์ 2475 ต่อสถานการณ์ของประเทศ 2553 ว่า เห็นด้วยกับแผนการปรองดองของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ที่ได้นำเสนอให้กับประชาชน แต่การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติได้นั้น รัฐบาลต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นก่อน เพราะความยุติธรรมจะเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติสุข อีกทั้งต้องจำกัดการใช้อำนาจไม่ชอบธรรม ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเลือกปฏิบัติ 2 มาตรฐานให้ลดลง

ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิรูประเทศให้เกิดผลได้จริง ดร.อนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคทุกส่วน จึงเสนอให้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทย โดยให้สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ให้มาจากผู้แทนวิชาชีพจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับให้สภาปฏิรูปประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทย และสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้น