มติวงถกแก้รธน.ตั้งอนุกก.3ชุดดูแนวทางแก้

มติวงถกแก้รธน.ตั้งอนุกก.3ชุดดูแนวทางแก้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวภายหลังประชุมนัดแรกว่า การประชุมวันนี้ มีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟัง และได้ให้แนวทางการทำงานกับคณะกรรมการ เกี่ยวกับความอิสระในการทำหน้าที่ การพิจารณาข้อเสนอ 6 ประเด็น ของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปกป้องระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ ได้วางกรอบระยะเวลาการทำงาน ซึ่งภายในเดือนตุลาคม จะสามารถหาข้อสรุปเพื่อเสนอให้กับรัฐบาล พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี นายศักดา ธนิตกุล เป็นประธาน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบโครง
สร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง โดยมี นายแสวง บุญเฉลิมวิภาศ เป็นประธานและคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี นายไชยา ยิ้มวิไล เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด จัดทำแผนการทำงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

นายสมบัติ ยังระบุว่า คณะกรรมการชุดนี้ แต่งตั้งจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในแวดวงวิชาการของแต่ละคน ส่วนตัวไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครมีสีอะไร เนื่องจากปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน มีมูลเหตุสำคัญจากการแบ่งสี แบ่งฝ่าย ที่สามารถฆ่ากันได้โดยไม่รู้จักกัน

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุอีกว่า อายุของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อนายกรัฐมนตรีลาออก หรือ ประกาศยุบสภา เนื่องจากเป็นคณะกรรมการชุดที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง