ลำปางไข้เลือดออกระบาดเร่งกำจัดยุงลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสด์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม 9 สำนักงานสาธารรณสุข จ.ลำปาง แจ้งสถานการณ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553-15 มิถุนายน 2553 ว่า พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน
94 คน โดย พบผู้ป่วยที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางมากที่สุด โดยปัจจัยกลุ่มเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 10-14 ปี รองลงมา กลุ่มอายุ 15-24 ปี สาเหตุหลักยังคงเกิดจากยุงลายเป็นพาหนะ นำเชื้อมาสู่คน โดยมียุงจำนวน 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน ซึ่งช่วงนี้เริ่มมีฝนตกทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นจำนวนมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เร่งรณรงค์ให้ประชาชนทุกชุมชน ร่วมกันป้องกันโรคล่วงหน้าในหมู่บ้านและชุมชนทุกแห่ง โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย