รายชื่อ18 คณะกรรมการพิจารณาแก้รธน.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมอีก 18 ราย เพื่อช่วยทำงานในภารกิจนี้ โดยยืนยัน
ว่า ทั้งหมดตนเองได้หารือด้วยวาจาก่อนแล้วทุกคน ซึ่งแทบทุกคนก็มีคำถามกลับมาว่า สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระไหม และมีธงไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ซึ่งตนเองได้ยืนยันกลับไปว่า คณะทำงานชุดนี้ไม่มีการตั้งธง และไม่มีการตีกรอบความคิดใดๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนทำงานได้อย่างอิสระ ส่วนการทำงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้เช้า ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกำหนดกรอบในการทำงานก่อนเป็นอันดับแรกรายชื่อคณะกรรมการ 18 รายประกอบด้วย1.นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฏหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.นายศุภชัย ยาวะประภาษ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส

6.นายจรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

7.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.นายศักดา ธนิตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.นายบรรเจิด สิงคะเนติ อดีตกรรมการ ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)

11.นายเจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

12.นายสุนทร มณีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13.นายไชยา ยิ้มวิไล อดีตโฆษกรัฐบาลยุค พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

14.นายทวี สุรฤทธิกุล ประธานสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

15.นายสิริวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

16.นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

17.นายเธียรชัย ณ นคร เลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)

18.นายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีอีก 2 คน ร่วมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ


ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ และเสนอแนวทางการแก้ไขดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี และพิจารณาเสนอความเห็นและแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิจารณาดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้