อบจ.นครปฐมทุ่ม40ลบ.มอบสื่อการเรียนการสอน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วน จ.นครปฐม มอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน CAI โดย นายพเยาว์เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในการมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน CAI ให้กับสถานศึกษาต่างๆ ในเขต จ.นครปฐม โดยมีการรับมอบคอมพิวเตอร์ พร้อม โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดนครปฐม รวม 126 โรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ด้าน นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กล่าวว่า โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาภายใน จ.นครปฐม โดยได้พิจารณาเห็นแล้วว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจากคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน CAI เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่มีลักษณะการทำงานในรูปแบบของสื่อผสมที่สำคัญ คือ สามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ มีการประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ ทบทวนความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นงบประมาณจำนวน 40 ล้านบาท