ศธ.เดินหน้ายกระดับพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชนบทห่างไกลเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชนบทห่างไกล เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนสู่ระดับสากล นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 คือต้องการเห็นพลเมืองยุคใหม่ ครูยุคใหม่ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การบริการจัดการแบบใหม่ เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในชนบท และโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 14,000 โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ยกระดับสถานศึกษา โดยพัฒนาโรงเรียนชนบทสู่มาตรฐานสากลต้องมีมาตรฐานระดับสูงทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มรูปแบบ ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเกณฑ์ หรือ สพฐ.ได้กำหนดเกณฑ์ว่า ต้องเป็นโรงเรียนชนบทห่างไกล และมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้มีการคัดเลือกโรงเรียนทั้งหมด 182 โรงเรียน ใน 182 เขตการศึกษา เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่จะพัฒนาไปสู่โรงเรียนดีประจำตำบล เบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,717 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าจะต้องมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาแต่ละแห่ง เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล พร้อมยืนยันโครงการดังกล่าวยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้วย โดยตั้งเป้าว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี จะสามารถขยายผลการศึกษาได้คลอบคลุมทั่วประเทศ