ศ.ดร.ไพฑูรย์ไม่เห็นด้วยเปลี่ยนหลักสูตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึง ปัญหานักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เผาโรงเรียน และมีผู้เสนอแนะ ให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยไม่เห็นด้วยว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในทันทีทันใด เพราะจะเป็นการติเรือทั้งโกลน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะอยู่ ปัญหาใหญ่น่าจะเป็นปัญหาของสังคมมากกว่า ที่พ่อแม่ต้องการให้เด็กเรียนตามที่ตัวเองอยากให้เป็น ไม่ใช่เป็นความต้องการของเด็กเอง และโรงเรียนเองก็ควรต้องมีระบบที่จะรู้จักเด็ก เป็นรายบุคคลด้วย เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมจะดีกว่า การศึกษาในบ้านเรา ชอบผลิตเสื้อโหลมากกว่า พัฒนาบุคคลอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่การศึกษาที่ดี

ส่วนผลการประเมินสมรรถนะครู และผู้บริหารออกมาได้ค่อนข้างต่ำ ว่าไม่น่าแปลกใจ เพราะเป็นการประเมินเนื้อหาวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมปลาย ซึ่งเป็นระดับที่เน้นเนื้อหาวิชาการ และเนื้อหาวิชาทางด้านนี้ ก็เปลี่ยนแปลงเร็วอยู่แล้ว แต่การพัฒนาครูของเรา ยังไม่เป็นระบบที่ต่อเนื่อง ชัดเจนว่า กี่ปีต้องได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง ส่วนใหญ่ครูจะพัฒนากันเอง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานของครูด้วย โดยจะต้องเน้นเนื้อหาสาระ ควบคู่ไปกับกระบวนการถ่ายทอดให้กับเด็กด้วย ไม่เช่นนั้นครูก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมา ไปบอกนักเรียนโดยตรง ซึ่งจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงในตัวผู้เรียน