สกลนครไข้เลือดออกระบาดหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสกลนคร ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารักษาตัวตามโรงพยาบาลชุมชนทั่วจังหวัด เพียงช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน กว่า 250 ราย บางรายอาการต้องเฝ้าระวังนอนพักรักษาตัวกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุเฉลี่ย 8 - 14 ปี คาดว่า แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยจะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง น.พ.ชรัตน์ วสุชาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนการระบาดของไข้เลือดออก จึงเพิ่มขึ้นในหลายอำเภอ ในการกำจัดยุงลาย อาจจะมีเรื่องคุณภาพของทรายอะเบท และสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่น หากไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการดื้อยา เบื้องต้นสำคัญที่สุด ต้องเร่งรณรงค์ขอความร่วมมือให้แต่ละพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนอย่างจริงจัง ให้ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง จะสามารถปรับวงจรของยุงลายได้ดีที่สุด