สุเทพรับวิกฤติการเมืองส่งผลทบแก้ยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ว่าจากการเกิดวิกฤติทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งปัญหาเรื่องยาเสพติด จึงมีการนัดประชุม เพื่อติดตามเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ในยุทธศาตร์ 5 รั้วป้องกันในระยะที่ 2 โดยจับตาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ส.จะพยายามตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องยาเสพติด ซึ่งเน้นการบำบัดรักษาโดยจะแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อให้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ป.ป.ส.จะร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.โดยคณะกรรมการจะรณรงค์เพื่อระดมทุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน เพื่อนำมาขยายผล โครงการแม่ของแผ่นดิน

ด้าน พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า จะมีการปรับแนวทางในการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใน 4 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะภาคเหนือที่จะเพิ่มความเข้มข้นใน 4 อำเภอ ขณะที่การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจากยาเสพติด จะเน้นภาคประชาสังคมให้มากขึ้น โดยจะสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองควบคู่กันไปด้วย